Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Képviselő-testület:  

Klement János polgármester

Matejka Márton alpolgármester
Boros Györgyné képviselő
Miklecz Mihály képviselő
Stipka István képviselő
Mészáros István képviselő
Tóth László képviselő

Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság:

Stipka István elnök

Tóth László bizottsági tag
Mészáros István bizottsági tag
Hrubos Csaba bizottsági tag
Bobják Zoltán bizottsági tag

Szociális Bizottság:

Miklecz Mihály elnök

Boros Györgyné bizottsági tag
Tóth László bizottsági tag
Bucsányi Ferencné bizottsági tag
Szlavicsek Gabriella bizottsági tag

 

1.1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, fax,  elektronikus levélcíme, honlapja:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

2169 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Telefon: 06 28 566-511

Fax: 06 28 366-077

 

Weboldal: www.csomad.hu

E-mail cím: titkarsag@csomad.hu
 
                kapcsolat@csomad.hu

 

1.2 Hivatal Alapító Okirat

Hivatal SzMSz:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben 2023

 

A szervezeti felépítés (Szervezeti egységek, és azok feladatai)

Szervezeti felépítés:  Polgármesteri Hivatal

 

1.3 Szerv vezetői és elérhetőségei:

Csomád Község Önkormányzata:

Polgármester:                  Klement János

Alpolgármester:               Matejka Márton

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző:                           Dr. Mihályi Zsolt Apor

 

Esztergály Mihály Általános Iskola Felügyelt költségvetési szerve 2013. január l. napjától a:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Esztergály Mihály Általános Iskola címe: 

2161 Csomád, Irtvány u. 46.

Telefon: 06 28 566-131

Fax: 06 28 566-139

http://csomadsuli.hu

 

Iskolaigazgató: 

 

Alapító okirat:

Csomád Község Önkormányzata közalapítványt nem hozott létre.
Jelenleg nincs működő gazdálkodó szervezet, amely az önkormányzat tulajdonában van.

 

1.4 Felügyelet költségvetési szervek:

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 71.

Telefon: 06 28 366-710 

www.csomadovi.hu

Óvodavezető: Boros György Jánosné

Alapító okirat   

Törzskönyvi kivonat


1.5 Lapok:

Csomádi Hírharang

Kiadja: Csomád Község Önkormányzata

Felelős Kiadó: Csomád Község Önkormányzata

Főszerkesztő: Sinkó György

Szerkesztőség címe: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

E-mail: csomadihirharang@gmail.com

Megjelenik negyedévente 650 példányban

Grafikai munkák: INAYORI Bt.  Nyomda: ARADESIGN

Műszaki vezető: Straub Péter

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal                                   

1052 Budapest, V., Városház u. 7.               

Telefon: 06-1 485-6800                                

E-mail: pest@kmrkh.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre, és rá vonatkozó jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata:   


Jogszabálylista                                           

 

2.1 Jogszabálylista:

 • Alaptörvény
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról
 • Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 


 


2.2  Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

 

 • Egyes szociális ellátások, idősek nappali ellátása
 • Gyermekvédelmi ellátás keretében az intézményi térítési díjtámogatás
 • Sport területén szabadidősport támogatása
 • Helyi közbiztonság területén a helyi közbiztonság védelme érdekében létrejött civil szervezetek támogatása


2.3 Nyomtatványok

 •   ügyfolyamatok leírása

 

2.4.  Közszolgáltatások:  (A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások)

 • egészségügyi alapellátás megszervezése
 • szociális alapellátások
 • gyermekvédelmi alapellátások
 • anyakönyvvezetés
 • közútkezelés
 • közvilágítás
 • csapadékvíz kezelés
 • szociális és köznevelési intézmény fenntartása
 • polgárvédelem
 • közfoglalkoztatás megszervezése
 • köztemetés


2.5. A közfeledatot ellátó szerv által használt adatbázisok:

 • településrendezési nyilvántartás
 • építmény-nyilvántartás
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján „ WEBIKSZ” nyilvántartás
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján „WEBIKSZ” nyilvántartás
 • a kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartása üzletek működési engedélyének nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján telepengedélyek nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)
 • a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet alapján magánszállásadók nyilvántartása
 • a nem üzleti célú, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzők nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)
 • a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet vásárok és piacok nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján „ONKADÓ” nyilvántartás valamint 2018.01.01-től “ASP-adó modul”
 • közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók, ösztöndíjas foglalkoztatottak és közcélú munkások jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez tartozó nyilvántartások


 

2.6. A közfeladatot ellátó szerv kiadványai:
Csomádi Hírharang (Adatait lásd 1.5 alatt)
Az újság ingyenesen hozzáférhető.

2.7. Döntéselőkészítés, döntések:

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata     

Képviselő-testületi határozatok, Képviselő-testületi jegyzőkönyvek     

 

2.8.

 - A Képviselő-testület előterjesztései      


2018.01.01-től ASP nyilvántartások

*Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását és az elektronikus ügyintézést.

Az ASP szolgáltatások köre: az iratkezelő rendszer, az önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az önkormányzati adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatékleltár-rendszer.

A Fóti KÖH Csomádi Kirendeltsége integrált pénzügyi és adó rendszerrel (ASP Gazdálkodás szakrendszer és Adó szakrendszer), helyi adatbázisú adóügyi nyilvántartó programmal (ÖNKADÓ illetve MEZŐŐR program) valamint a banki ügyintézéshez OTP banki terminállal (OTP Elektra) rendelkezik.

A szociális ügyek nyilvántartására bevezetett új felhő alapú adatbázis- és dokumentumkezelő programmal (WEBIKSZ), népesség- és ajánlás-ellenőrző rendszerrel (Vizuál Regiszter), anyakönyvi nyilvántartó rendszerrel (ASZA), valamint ASP rendszer részét képező 2 új szakrendszerrel mely, az ipari- kereskedelmi- és szolgáltató egységek nyilvántartását szolgálja (ASP Iparkereskedelem szakrendszer) valamint hagyatéki ügyek intézéséhez használt (ASP hagyaték szakrendszer).

Bevezetésre került az ASP rendszer részét képező ingatlanvagyon-kataszter (ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer) valamint elérhető az évente a földhivatali adatbázis adataival frissülő digitális alaptérkép (FREE TR) és az országos ingatlan nyilvántartó rendszert (Takarnet).

 

2.10. Ellenőrzések megállapításai:

A Magyar Államkincstár 2022. november 8. napján elvégzett ellenőrzése az Önkormányzat 2021. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest eltérést állapított meg.

2.11. Közérdekű adatok megismerésének rendje:

Közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat 

2.12.
 Közadatoknak a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szerinti újrahasznosítása nem történik.

 

2.13. A közadatok újrahasznosítására vonatkozóan általános szerződési feltételek nincsenek.

 

2.14. A közadatok újrahasznosítására vonatkozóan díjakat nem állapítottunk meg.

 

2.15. A 2012. évi LXIII. törvény szerint:

„18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) *  Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.”

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Éves jelentés

 

2.16. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások nincsenek.

 

2.17. Nincs olyan szerződés vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz, amely a közadatok gyűjtésével, feldolgozásával kapcsolatos költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő.

 

2.18.

Nincsenek olyan közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó szerződések, melyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

2.19.

A statisztikai adatgyűjtés nem releváns.

 
2.20.

2021. évben 1 db közérdekű adatkérés érkezett magánszemélytől, amely teljesítésre került. 2022. évben közérdekű adatkérés nem volt.

 

 

3.1. 

       2023. évi költségvetési rendelet

       2022. évi zárszámadási rendelet

 

 

3.2. Létszám és illetmény tábla:

Adatszolgáltatás: Csomád Község Önkormányzata  és  Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Munkaügyi jelentés: Csomád Község Önkormányzata   és   Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde     

 

 

3.3.

2018. évi nyújtott támogatások:

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Megvalósítás helye

Csomádi Községi Sportkör

 Működési c. tám.

 6 000 000 Ft

 

 Csomád

 Csomádi Polgárőrség

 Működési c. tám.

 800 000 Ft

Csomád

Csónak Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete

Működési c. tám.

500 000 Ft

Csomád

Fialka Hagyományőrző Egyesület

Működési c. tám.

500 000 Ft

Csomád

Csomádi Evangélikus Egyházközösség

Működési c. tám.

300 000 Ft

Csomád

Esztergály Mihály Alapítvány

Működési c. tám.

100 000 Ft

Csomád

Sors és Végzet Ifjúsági és Szabadidő és Sport Egyesület

Működési c. tám.

800 000 Ft

Csomád

 

 

 

 

 

 2019. évi támogatások:

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Megvalósítás helye

Csomádi Községi Sportkör

Működési  és felhalmozási c. tám.

 12 371 136 Ft

 Csomád

Csomádi Polgárőrség

Működési c. tám.

 800 000 Ft

Csomád

Csónak Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete

Működési c. tám.

500 000 Ft

Csomád

Fialka Hagyományőrző Egyesület

Működési c. tám.

500 000 Ft

Csomád

Csomádi Evangélikus Egyházközösség

Működési c. tám.

300 000 Ft

Csomád

Esztergály Mihály Alapítvány

Működési c. tám.

100 000 Ft

Csomád

Sors és Végzet Ifjúsági és Szabadidő és Sport Egyesület

Működési c. tám.

800 000 Ft

Csomád

 

2020. évi támogatások:

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Megvalósítás helye

Csomádi Községi Sportkör

 Működési c. tám.

 6 000 000 Ft

 Csomád

Csomádi Polgárőr Egyesület

 Működési c. tám.

 450 000 Ft

 Csomád

 

2021. évi támogatások:

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Megvalósítás helye

Csomádi Közösségi Sportkör

Működési c. tám.

6 000 000 Ft

 Csomád

Csomádi Polgárőrség

Működési c. tám.

500 000 Ft

Csomád

Egyéb szervezetek támogatása (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége)

Működési c. tám.

40 000 Ft

Csomád

 

2022. évi támogatások:

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Megvalósítás helye

Csomádi Közösségi Sportkör

Működési c. tám.

6 000 000 Ft

 Csomád

Csomádi Polgárőrség

Működési c. tám.

250 000 Ft

Csomád

Csónak Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete

Működési c. tám.

90 000 Ft

Csomád

 

3.4.

5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések:

 

2018. évi szerződések:

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Felek neve

Szerződés értéke

Szerződés időtartama

Vállalkozási szerződés

Járdafelújítás Kossuth Lajos út

Térkő Gép Kft.

 23 797 133 Ft

 2018. év

 

2019. évi szerződések:

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Felek neve

Szerződés értéke

Szerződés időtartama

Vállalkozási szerződés

Kerékpárút eredménydíj

Inayori Szolgáltató Bt.

7 250 000 Ft

 2019.év

Vállalkozási szerződés

Önkormányzati fejlesztés pályázat-Táncsics utca felújítás

Kaiser Aszfalt Kft.               

24 184 739 Ft

2019. év

Vállalkozási szerződés

Szent István utcai csapadékvíz elvezetés

SKB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7 506 587 Ft

 2019.év

 

2020. évi szerződések:

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Felek neve

Szerződés értéke

Szerződés időtartama

Vállalkozási szerződés

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 2019. évi pályázat megvalósulása

Öreg Fűrész Kft.

 14 993 239 Ft

 2020.év

Vállalkozási szerződés

MFP Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés – 2020 pályázat megvalósulása (10 db eszköz)

Mátra-Agro Kft

11 994 899 Ft

2020.év

Vállalkozási szerződés

PM Kerékpárút létesítése Csomádon teljes kivitelezési munkálatok

SKB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 89 624 362 Ft

 2020.év

 

2021. évi szerződések:

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Felek neve

Szerződés értéke

Szerződés időtartama

Vállalkozási szerződés

Önkormányzati fejlesztés pályázat-Vörösmarty utca felújítás              

Fischer Trade 2011 Kft.

24 686 303 Ft

2021.év

Vállalkozási szerződés

Kossuth utcai járdaépítés anyagköltség + munkadíj           

Fischer Trade 2011 Kft

14 609 255 Ft

2021.év

Vállalkozási szerződés

MFP-UHK/2021 Víkendek-Fő utca kivitelezése

Fischer Trade 2011 Kft.

 22 320 050 Ft

 2021.év

 

2022. évi szerződések:

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Felek neve

Szerződés értéke

Szerződés időtartama

Vállalkozási szerződés

MFP-UHK/2021 Víkendek-Fő utca kivitelezés II. ütem

Fischer Trade 2011 Kft.

28 984 800 Ft

2022. év

Vállalkozási szerződés

Dózsa György út közműfejlesztés

Fix Víz Közműépítő Kft

7 302 612 Ft

2022.év

Top-Pluszos pályázathoz megbízási szerződés

Projekt előkészítő tanulmányösszeállítása + Projektmenedzsment feladatok ellátása

Pro-Régió Nonprofit Kft

 8 702 768 Ft

 2022.év

3.5. Koncessziós szerződések nincsenek.

3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított 5 millió Ft-ot meghaladó kifizetések 2021-ben és 2022-ben nem voltak.

3.7. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 2022-ben:

Top_Plusz-1.2.1-21.-PT1-2022-00071 azonosító számú Belterületi vízrendezés Csomádon projekt keretében támogatási szerződést kötöttünk 230 269 218 Ft-ra, melyből 218 775 718 Ft utalásra is került.

A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2022.07.01, befejezés tervezett napja 2025.12.31.

 

3.8. Közbeszerzési adatok:

2022. évi összegzések:

  - Fő utca útépítés II. ütem

  - Földgáz beszerzés 2023

  - Villamosenergia beszerzés 2023

 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program


5. Egyéb

Nyilvántartás üzletekről 

Nyilvántartás telephelyekről